strona główna mapa kontakt /
a
a
a
/ Skróty Kontrast
biuletyn
Program Rodzina 500+

 
Świadczenie wychowawcze
Kwestie dotyczące świadczenia wychowawczego reguluje ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195). Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.
 
Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego można składać w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyczynie ul. Rynek 18 od 1 kwietnia 2016 r.
Wnioski o świadczenie wychowawcze można także wysłać pocztą, jak również złożyć drogą elektroniczną przez:  
 1. Portal Emp@tia,
 2. PUE ZUS,
 3. system bankowości elektronicznej.
Sprawa z wniosku złożonego w sposób określony w punktach 2 i 3, załatwiana jest w formie pisemnej.
 
Wydanie decyzji i wypłata świadczenia wychowawczego w przypadku złożenia wniosku w terminie od 1 kwietnia 2016 r. do 1 lipca 2016 r. (włącznie), nastąpi w terminie 3 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, z wyrównaniem wypłaty od miesiąca kwietnia 2016 r.
 
W przypadku złożenia wniosku po dniu 1 lipca 2016 r., prawo do świadczenia wychowawczego ustalone zostanie począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo  wypełnionymi dokumentami, nie wcześniej niż od dnia urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka.
 
Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się z dniem 1 kwietnia 2016 r. i kończy się 30 września 2017 r. W kolejnych latach świadczenie wychowawcze przyznawane będzie na okres od 1 października do dnia 30 września roku następnego.
 
Świadczenie wychowawcze przysługuje:
 1. matce,
 2. ojcu,
 3. opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka,
do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia, w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.
 
Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko wyżej wymienionym osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł.
Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł.
 
W przypadku urodzenia dziecka, ukończenia przez dziecko 18. roku życia lub w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.
 
Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje:
1) obywatelom polskim;
2) cudzoziemcom:
a) do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
b) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym,
c) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 z późn. zm.), jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
d) posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy.
Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje wyżej wymienionym osobom, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, w jakim mają otrzymywać świadczenie wychowawcze, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
 
Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:
 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
 • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
 
Wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, zwanego dalej „wnioskiem o świadczenie wychowawcze”, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz. U. z 2016 r., poz. 214) zwanego dalej „rozporządzeniem”.
 
W przypadku, gdy osoba ubiega się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko do wniosku dołącza odpowiednio:
 1. oświadczenia o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu każdego członka rodziny (załącznik nr 2). Należy pamiętać, że do dochodu wlicza się alimenty od drugiego rodzica, a także świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego.
 2. oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych z działalności opodatkowanej w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej (załącznik nr 3) – w przypadku gdy prowadzą ww. działalności,
 3. inne dokumenty wymagane do ustalenia dochodu :
  • zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy na który ustalane jest prawo (załącznik nr 4);
  • umowę dzierżawy − w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
  • umowę o wniesieniu wkładów gruntowych − w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
  • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
  • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
  • w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:
   • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
   • jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą – informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku  z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą,
 4. w przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość (zgodnie z TABELKĄ umieszczoną niżej).
Rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia  prawa do świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2016/2017 jest rok 2014 z uwzględnieniem dochodu uzyskanego i utraconego.
!!! Ważne
Wyżej wymienionych dokumentów nie załącza osoba, która nie ubiega się o przyznanie świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko.
W zależności od indywidualnej sytuacji, w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze niezależnie od tego, czy na pierwsze dziecko, czy drugie i następne, do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, dołącza się odpowiednio inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego:
 • w przypadku cudzoziemca
  • przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach czyli zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji – kartę pobytu;
  • posiadającego kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy" - kartę pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy;
 • w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko:
  • odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację;
  • odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka – w przypadku gdy rodzic dziecka nie żyje;
 • w przypadku przysposobienia dziecka
  odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
 • w przypadku opieki prawnej
  orzeczenie sądu o powołaniu opiekuna prawnego.
TABELKA Z DOKUMENTAMI DOTYCZĄCYMI DOCHODU UTRACONEGO
I UZYSKANEGO
Rodzaj utraty dochodu Wymagane dokumenty
 • uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego
 • zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego z podaniem okresu urlopu;
 • pit11 za 2014 r.,
 • utrata prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych
 • decyzja/zaświadczenie z PUP (spoza Gminy) – bo osoby zarejestrowane w PUP z Gminy Tyczyn są w naszym rejestrze;
 • Pit-11 za 2014 r.
 • utrata zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
 
 • świadectwo pracy
 • umowa zlecenie, umowa o dzieło, itp. lub zaświadczenie pracodawcy;
 • Pit-11 za 2014 r.
 • utrata zasiłku przedemerytalnego
 • utrata świadczenia przedemerytalnego
 • utrata nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego
 • utrata emerytury
 • utrata renty
 • utrata renty rodzinnej
 • utrata renty socjalnej
 • decyzja/zaświadczenie ZUS (okres)
 • Pit-11A za 2014 r.
 • wyrejestrowanie pozarolniczej działalności gospodarczej
 • zawieszenie wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
 • Pit-36 za 2014 r.
 • w przypadku zawieszenia – potwierdzone za zgodność przez ZUS oświadczenie o zamiarze podlegania ubezpieczeniu społecznemu w związku ze sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem;
 • utrata zasądzonych świadczeń alimentacyjnych lub świadczeń z funduszu alimentacyjnego w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń
 • akt zgonu
 • utrata zasiłku chorobowego
 • utrata świadczenia rehabilitacyjnego
 • utrata zasiłku macierzyńskiego przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
 • decyzja/ zaświadczenie ZUS (okres) wraz z dokumentem potwierdzającym utratę zatrudnienia (np. świadectwo pracy)
 • Pit-11A za 2014 r.
 • utrata świadczenia rodzicielskiego
 • decyzja/zaświadczenie (okres)
 • utrata zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników
 • decyzja/zaświadczenie KRUS (okres)
 
Rodzaj uzyskania dochodu Wymagane dokumenty
 • zakończenie urlopu wychowawczego
 • zaświadczenie pracodawcy o zakończeniu urlopu wychowawczego z podaniem okresu urlopu
 • w 2014 r. – pit 11 za 2014 r.
 • w 2015 r. lub w 2016 r. -  zaświadczenie o wysokości dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty
 • uzyskanie prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych
 • decyzja/zaświadczenie z PUP (spoza Gminy) - bo osoby zarejestrowane w PUP z Gminy Tyczyn są w naszym rejestrze) o uzyskanym zasiłku lub stypendium.
 • w 2014 r. – pit 11 za 2014 r.
 • w 2015 r. lub w 2016 r. -  zaświadczenie/oświadczenie o wysokości dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty
 • uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
 • umowa o pracę/zlecenie/dzieło/itp.
 • w 2014 r. – pit 11 za 2014 r.
 • w 2015 r. lub w 2016 r. - zaświadczenie/oświadczenie o wysokości dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty
 • uzyskanie zasiłku przedemerytalnego
 • świadczenia przedemerytalnego
 • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego
 • emerytury
 • renty
 • renty rodzinnej
 • renty socjalnej
 • decyzja/zaświadczenie z ZUS (okres)
 • w 2014 r. – pit 11 za 2014 r.
 • w 2015 r. lub w 2016 r. - zaświadczenie/oświadczenie o wysokości dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty
 • rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej
 • wznowienie wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
 • w 2014 r. - pit 11 za 2014 r.;
 • w 2015 r. lub w 2016 r. - oświadczenie o wysokości dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty
 • uzyskanie zasiłku chorobowego
 • świadczenia rehabilitacyjnego
 • zasiłku macierzyńskiego przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
 • decyzja/zaświadczenie ZUS (okres) wraz z dokumentem potwierdzającym utratę zatrudnienia (np. świadectwo pracy)
 • w 2014 r. – pit 11 za rok 2014 r.;
 • w 2015 r. lub w 2016 r. - zaświadczenie/oświadczenie o wysokości dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty
 • uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego
 • decyzja/zaświadczenie;
 • uzyskanie zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników
 • decyzja/zaświadczenie KRUS(okres)
 • zaświadczenie o wysokości dochodu
  z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty.
 
 
Podstawa prawna:  
 
Do pobrania:

 
atrakcje / zabytki
kalendarz
Wyświetl kalendarz na poprzedni miesiąc p czerwiec 2017 Wyświetl kalendarz na następny miesiąc n
p w ś c p s n
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Wirtualny spacer.
Prawo.
Mapa.
Gospodarka odpadami.
-----
Bank spółdzielczy.
-----
.
-----
PROT.
-----
Złota 2006.
-----
Razem bezpieczniej.
-----
BIP.
-----
-----
[ZAMKNIJ]
Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.